هوالعليم

می نويسم برای کسی که ارکيده سفيد و...................

=============

مکعب سياهی ست

در پناهگاه گردی زيبای زمين

آرام دستهای باد را بگير

سالروز مرگ اقيانوس

پرواز در مکعب سياه آغوشی باز می خواهد از ارکيده.

ارکيده سفيد

رکعت ريا را در رستاخيز زمين به جا آر.

/ 1 نظر / 3 بازدید