نانراازمنبگيراگرمیخواهی

هوا را از من بگير اما

خنده ات را نه .

پابلو نرودا

----------------------------------

به تکامل اين اژدها نگاه کنيد

اول قرار بود از دهانش آتش بيايد

بعدا از راه رفتنش يک داستان نوشتند و اسمش را پاهای اژدهای بی آزار گذاشتند .

به تکامل اين انسان نگاه نکنيد

زيرا

اول قرار بود به کسی خيانت نکند بعدا کسی که جنايت نمی کرد را خائن فرض کردند و اسلحه های مهيب بر شقيقه اش کشيدند .

به تکامل اين زمين هر چقدر

هر چقدر بنگريد

باز انتهايش به انسان می رسد . ا ن س ا ن ( زهره )

/ 3 نظر / 4 بازدید
kaveh

باز به همين سان ميرسد . دور تکامل خود را به زمين نيز تحميل کرده . تا اين سان است اينسان است و از دمی ميتواند آدمی شود .

kaveh

چوبه ی دار در شهر عدالت ، خود شد عامل بيداد .

ميم

چه آتشين می‌تازی بر اين انسان ... انسانی که در پرده‌ی نسيان فراموش کرده خود را