ستون پنجم این ماجرا خودت بودی

این هم می تواند از کینه های عجولم باشند

فرق بر سر تهاجم است یا اینکه به میل خودت باشد

قصه بر سر ندانستن است که من هم

اصلن نمی گویم

وگرنه از تحمل این اتوبان کوتاهتر م

جرز عریانی ی من فقط این اتوبوس است

این پنجره های خیس

و بادبزنی که نمی زند

از رهایی ی سبک سرانه تو تا دم دمای صبح

مانداب را به گریه انداخته بود

انگار ته این رود را راهزنان بسته بودند

از جان سنگ خرده سنگ می خواستند و از من دریا را

ستون پنجم این ماجرا خودت بودی

کلمات بر سر زبانت بودند خودت سکوت می کردی

هرچه حرف بود می نوشتی روی صفحه این مونیتور 15 اینچ بی رنگ

ملافه ها بوی فرق سرت را گرفته بودند

بوی غسالخانه

مرگ داشت می زایید

 درست روبروی بیمارستان بابک

همان خیابان بود که تنگ تر و باریک تر شد

و کسی در آمد و شد خونابه و کودک چیزی نگفت

تو جیغ می زدی

فقط تو جیغ می زدی

انگار شستشوی توالت عقب افتاده بود

مراسم اعدام مرا روز دیگری بیاندازید

 

 

روز شانزدهم بود درست روز شانزدهم

از بالا تا پایین را پیرزنی می شست

راه پله ها  را می گویم .....

/ 3 نظر / 19 بازدید
سمیه

بمیرم الهی تولدت پیشکی مبارک دختر!

اصی

زیبا ولی تلخ تر از زهر مثل همیشه

اصی

تولدت هم پیشا پیش مبارک 16/10/؟5